Kvalitetspolicy

Anställningskrav för läraren: Samtliga lärare har avancerade högskolestudier bakom sig samt långvarig pedagogisk erfarenhet och franska som modersmål.
Innan en nyanställd lärare får ta självständigt ansvar för en grupp elever arbetar han eller hon parallellt med en av oss godkänd lärare under en månads tid.
Lärarkåren på Europaspråk France följer tydliga riktlinjer och metoder utarbetade under mångårigt kvalitetsarbete, vilket ger väl fungerande, kommunikativa och kvalitetstänkande lärare som kan möta varje elevs enskilda behov på ett optimalt sätt.
Alla språktest sker via Internet med ett automatiserat rättningssystem för att garantera en korrekt utvärdering av elevernas kunskapsnivå.
Individuella möten mellan vår pedagogiskt ansvariga, Christophe Luciani , och läraren sker regelbundet för att kontrollera att uppsatta mål nås. Lärargruppen har regelbundna (veckovisa) möten för att utvärdera pedagogik och metoder samt för avstämning av de olika gruppernas status.


Vid behov, exempelvis om uppsatta mål inte nås, görs en förbättringsplan i samråd med uppdragsgivaren.
Samtliga lärare medverkar i förbättring av verksamheten som helhet genom regelbunden utvärdering av metoder och pedagogik samt utbyte av erfarenheter.
Denna revidering sker vid regelbundna (månadsvisa) konferenser där samtliga anställda deltar. Förbättringsarbetet omfattar hela verksamheten; elevmöten, pedagogiska metoder och internetportalen,. För företagets samtliga lärare finns en kompetensutvecklingsplan. Varje lärare genomgår också kontinuerlig kompetensutveckling i företagets regi med externa utbildare och pedagoger under minst fyra arbetsdagar per år.
Företagets kursplaner för de olika kunskapsnivåerna utvärderas två gånger årligen och revideras vid behov. Våra rutiner för kvalitetsförbättring genomförs i ett tidigt skede genom en ständig kontakt med eleverna.
Lärarna håller telefon och/eller e-postkontakt med de elever som varit frånvarande.
I våra undervisningsrutiner ingår att Christophe Luciani, vår pedagogiskt ansvariga, undervisar varje grupp minst en lektion per termin, genom att ersätta den vanliga läraren under en lektion, här ges eleven möjlighet att berätta om kvaliteten på undervisningen, nivån på undervisningen, klagomål på läraren, önskemål om annan kurslitteratur etc.
Målet är att snabbt och effektivt lösa ett eventuellt problem och Christophe Luciani har som rutin att följa upp situationen tills kurseleverna samt kursbeställaren blir nöjda.
Vår verksamhet bygger på ett öppet och konstruktivt samarbete mellan lärare, elev och uppdragsgivare. Vi utgår alltid från varje enskild elevs behov och genomför en noggrann behovsanalys inför varje kursstart.
Vi sätter upp delmål, slutmål samt en tidsplan som noggrant dokumenteras. Vi dokumenterar därefter varje elevs aktuella kunskapsstatus, kunskapsmål och metod för att nå upprättade slutmål. Kunskapsstatus graderas efter genomgången språktest, muntlig såväl som skriftlig.Vi utformar och genomför våra kurser i nära samarbete med både elev och uppdragsgivare och rapporterar varje elevs kunskapsutveckling efter termins- eller kursslut till eleven själv och till uppdragsgivare om så begärs.
Om förutsättningar förändras under kursens gång, t.ex. vid förändrade mål- eller delmål, förändrat behov av kursinnehåll eller förändrad tidsplan, så görs en ny behovsanalys.
 
Senaste uppdatering av styrande dokument Styrdokument och kursplaner uppdaterades senast 2010-01-12.
Europaspråk France CL AB, Box 16031, 103 21 Stockholm Design:Emma